گلخانه توت فرنگی

آوریل 29, 2020
پایلوت کود مناسب توت فرنگی

پایلوت گلخانه توت فرنگی تهران

استفاده از محصولات کامیتوپی (فسفست پتاسیم )، پریم(ان پی کی فسفر بالا مایع )، کامیتوسیل (سیلیکات پتاسیم)و بلوم ست (روی وبور )(فروتست) تولید شده در گروه […]