کامیتو-اس

آوریل 29, 2020

پایلوت ذرت لرستان

نتیجه استفاده از کود سال استاپ ، نوبل ، کامیتو-اس ، تاپ ماکرو گروه تولیدی زعیم در مزرعه ذرت واقع در استان لرستان