ورس در گیاهان- برنج

شهریور ۲۳, ۱۳۹۵

بیماری آگاگاره (کمبود مواد غذایی)

فرق اساسی این بیماری با دیگر بیماریهای برنج مثل بلاست و یا بیماری شیت بلایت در این است که عامل این بیماری یک عامل خارجی مثل […]