نقش بذرمال کردن و محلول¬های استفاده شده جهت بذرمال

ژانویه 15, 2017

نقش بذرمال کردن و محلول های استفاده شده جهت بذرمال

 نقش بذرمال کردن و محلول¬های استفاده شده جهت بذرمال اضافه کردن مواد به دانه به منظور بهبود تولید محصول بیش از 4000 سال پیش آغاز شد. […]