تاپ ماکرو

آوریل 29, 2020
کود مناسب هندوانه

پایلوت گلخانه هندوانه شهرستان گنبد

استفاده از محصولات نوبل (کمپلکس ماده آلی ) ، تاپ ماکرو(سه بیست مایع) ، کامیتو( پتاسیم بالا ) ، کال آپ (کلسیم + بور)، ان آپ […]
آوریل 29, 2020

پایلوت ذرت لرستان

نتیجه استفاده از کود سال استاپ ، نوبل ، کامیتو-اس ، تاپ ماکرو گروه تولیدی زعیم در مزرعه ذرت واقع در استان لرستان