دی ۲۹, ۱۳۹۵

نکات مهم در نمونه برداری برگ

نمونه¬ها از برگ¬ های زیر برگ¬های انتهایی شاخه ¬های بدون میوه که کاملاً توسعه یافته ¬اند و صرفاً از برگچه¬های انتهایی، به طور تصادفی و از […]