آمینوگروس

آوریل 29, 2020
کود مناسب هندوانه

پایلوت گلخانه هندوانه شهرستان گنبد

استفاده از محصولات نوبل (کمپلکس ماده آلی ) ، تاپ ماکرو(سه بیست مایع) ، کامیتو( پتاسیم بالا ) ، کال آپ (کلسیم + بور)، ان آپ […]