پایلوت های انجام شده

خرداد ۲۱, ۱۳۹۶

پایلوت باغ بادام – نظر آباد

باغ بادام نظر آباد – کمبود شدید روی باغ بادام نظر آباد و تغذیه با BLOOM SET جهت بر طرف کردن کمبود روی و افزایش باروری
مرداد ۲۱, ۱۳۹۶

پایلوت باغ پسته – یزد