پایلوت های انجام شده

آوریل 29, 2020
پایلوت کود مناسب توت فرنگی

پایلوت گلخانه توت فرنگی تهران

استفاده از محصولات کامیتوپی (فسفست پتاسیم )، پریم(ان پی کی فسفر بالا مایع )، کامیتوسیل (سیلیکات پتاسیم)و بلوم ست (روی وبور )(فروتست) تولید شده در گروه […]
آوریل 29, 2020
کود مناسب هندوانه

پایلوت گلخانه هندوانه شهرستان گنبد

استفاده از محصولات نوبل (کمپلکس ماده آلی ) ، تاپ ماکرو(سه بیست مایع) ، کامیتو( پتاسیم بالا ) ، کال آپ (کلسیم + بور)، ان آپ […]
آوریل 29, 2020

پایلوت ذرت لرستان

نتیجه استفاده از کود سال استاپ ، نوبل ، کامیتو-اس ، تاپ ماکرو گروه تولیدی زعیم در مزرعه ذرت واقع در استان لرستان
آگوست 12, 2017

پایلوت باغ پسته – یزد

ژوئن 11, 2017

پایلوت باغ بادام – نظر آباد

باغ بادام نظر آباد – کمبود شدید روی باغ بادام نظر آباد و تغذیه با BLOOM SET جهت بر طرف کردن کمبود روی و افزایش باروری