بهمن ۲۳, ۱۴۰۱

کود پودری N-P-K (5-35-35+TE)

کود N-P-K (5-35-35-TE) محصول جدیدی است که به دلیل ساختار ژلاتینی خود زمان ماندگاری محصول را افزایش داده و کشش سطحی برگ‌ها را کاهش داده و […]
بهمن ۱۹, ۱۴۰۱

کود راگبی(آنتی نما)

اﻃﻠﺎﻋﺎت ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮ پایه ﻣﻮاد آلی و ارگانیک ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﻫﺮ کدام از ﻣﻮاد آلی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دارای ﺧﺮوﻣﻦ ﻫﺎی […]
بهمن ۱۷, ۱۴۰۱

کود آهن پودری FERROUS+ (فروس پلاس)

نقش آهن در گیاهان آهن یک عنصر ضروری و حیاتی در رشد گیاهان است و نقش مهمی در ارتباط با تولید کلروفیل و انجام فرآیند فتوسنتز […]