کود آهن پودری FERROUS+ (فروس پلاس)
بهمن ۱۷, ۱۴۰۱
کود پودری N-P-K (5-35-35+TE)
بهمن ۲۳, ۱۴۰۱

اﻃﻠﺎﻋﺎت ﻣﺤﺼﻮل

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮ پایه ﻣﻮاد آلی و ارگانیک ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﻫﺮ کدام از ﻣﻮاد آلی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دارای ﺧﺮوﻣﻦ ﻫﺎی طبیعی رﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آژﻧﯿک اﺳﯿﺪ، ﻫﯿﺴﺘﯿﺪﯾﻦ، گلایسین و … میﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ترکیبی از ﻣﻮاد آلی و زیستی می ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ رویشی و زایشی ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت کشاورزی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و در ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت زراعی ﺑﺸﺪت در اﻓﺰاﯾﺶ عملکرد ﻣﻮﺛﺮ میﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺸﻪ زایی و ﺑﺎﻟﺎﺑﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ایمنی گیاه در ﺑﺮاﺑﺮ آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رﯾﺸﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ انگل ﻧﻤﺎﺗﺪ میﺷﻮد ﺑﺎ عملکرد ۸۵درﺻﺪ در کاهش ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﻧﺪ گره رﯾﺸﻪ.

ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺤﺼﻮل

۱. ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎک

۲. اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ رﯾﺸﻪ

۳. ﺧﻮد اﯾﻤﻨی گﯿﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رﯾﺸﻪ (خاصیت)

۴. اﻓﺰاﯾﺶ عملکرد رﯾﺸﻪ در کلات کﻨﻨﺪگی زﯾﺮﻣﻐﺬی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎک

۵. اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ میکرو اورگانیسم ﺧﺎک

۶. کاهش توری ﺧﺎک (ﻫﻢ پایه کلر و ﻫﻢ پایه کلسیم)

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *