آهن پودری

دی ۱۱, ۱۳۹۵

کود آهن پودری FERROUS (فِروس)

نقش آهن در گیاهان آهن یک عنصر ضروری و حیاتی در رشد گیاهان است و نقش مهمی در ارتباط با تولید کلروفیل و انجام فرآیند فتوسنتز […]