پایلوت های انجام شده

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۹
پایلوت کود مناسب توت فرنگی

پایلوت گلخانه توت فرنگی تهران

استفاده از محصولات کامیتوپی (فسفست پتاسیم )، پریم(ان پی کی فسفر بالا مایع )، کامیتوسیل (سیلیکات پتاسیم)و بلوم ست (روی وبور )(فروتست) تولید شده در گروه […]
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۹
کود مناسب هندوانه

پایلوت گلخانه هندوانه شهرستان گنبد

استفاده از محصولات نوبل (کمپلکس ماده آلی ) ، تاپ ماکرو(سه بیست مایع) ، کامیتو( پتاسیم بالا ) ، کال آپ (کلسیم + بور)، ان آپ […]
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۹

پایلوت ذرت لرستان

نتیجه استفاده از کود سال استاپ ، نوبل ، کامیتو-اس ، تاپ ماکرو گروه تولیدی زعیم در مزرعه ذرت واقع در استان لرستان
مرداد ۲۱, ۱۳۹۶

پایلوت باغ پسته – یزد

خرداد ۲۱, ۱۳۹۶

پایلوت باغ بادام – نظر آباد

باغ بادام نظر آباد – کمبود شدید روی باغ بادام نظر آباد و تغذیه با BLOOM SET جهت بر طرف کردن کمبود روی و افزایش باروری