ارسال دستورالعمل خرید گندم داخلی توسط بخش غیر دولتی