Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
  آزمون آب

  نام و نام خانوادگی :
  Invalid Input
  پست الکترونیکی :
  Invalid Input
  شماره تماس :
  Invalid Input
  عنوان میلی اکی والان در لیتر میلی گرم در لیتر
  Ca2+
  Invalid Input
  Invalid Input
  Mg2+
  Invalid Input
  Invalid Input
  Na+
  Invalid Input
  Invalid Input
  K+
  Invalid Input
  Invalid Input
  جمع کاتوینها (S. Cations)
  Invalid Input
  Invalid Input
  درصد سدیم محلول (S.S.P)
  Invalid Input
  Invalid Input
  نسبت جذب سدیم (S.A.R)
  Invalid Input
  Invalid Input
  کربنات سدیم باقیمانده (R.S.C. meq/l)
  Invalid Input
  Invalid Input
  طبقه بندی(Classification)
  Invalid Input
  Invalid Input
  CO32-
  Invalid Input
  Invalid Input
  HCO3-
  Invalid Input
  Invalid Input
  Cl-
  Invalid Input
  Invalid Input
  SO42-
  Invalid Input
  Invalid Input
  جمع آنیونها (S.Anions)
  Invalid Input
  Invalid Input
  اسیدیته (pH)
  Invalid Input
  Invalid Input
  هدایت الکتریکی (EC×106 )
  Invalid Input
  Invalid Input
  مجموع املاح کل (T.D.S mg/lit)
  Invalid Input
  Invalid Input
  سختی کل (T.H mg/l CaCO3)
  Invalid Input
  Invalid Input
  Total Alkalinity (mg/l CaCO3 )
  Invalid Input
  Invalid Input
  NaCl (mg)
  Invalid Input
  Invalid Input