Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

  dsc0096211

   

  برنامه غذایی گیاه گوجه فرنگی

  1- مرحله خزانه :


  در مرحله خزانه پیشنهاد می گردد قبل از انتقال نشاء از محلول پاشی یک لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس) در 200 لیتر آب استفاده گردد.

   

  2- اولین آب بعد از انتقال نشاء به زمین اصلی:


  3 لیترPRIME (پریم) به همراه 2 کیسه ( 10-52-10+TE ) N-P-K جهت 1000 لیتر آب

   

  3- ابتدای فاز رشد رویشی ( مرحله چهار برگی) :


  2 لیتر BLOOM.SET (بلوم.ست) به همراه 3 لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس) + 2 کیسه ( 10-52-10+TE ) N-P-K در 1000 لیتر آب

   

  4- قبل از گلدهی :


  5 لیتر N.UP (اِن.آپ) + 2 لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس) + 2 کیسه ( 20-20-20+TE ) N-P-K در 1000 لیتر آب

   

  5- ابتدای فاز گلدهی :


  2 کیسه مونو فسفات پتاسیم + 2 لیتر BLOOM.SET (بلوم.ست) + 3 لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس) در 1000 لیتر آب

   

  6- فاز تشکیل میوه :


  3 لیتر N.UP (اِن.آپ) + 5 لیتر K.MITO (کامیتو) + 3 لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس) و جهت افزایش کیفیت 2 لیتر FULL.UP (فول.آپ) در 1000 لیتر آب اضافه گردد.
  *جهت تسریع در زمان رنگدهی گوجه فرنگی می توان از مخلوط 3 لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس) + 2 لیتر K.MITO (کامیتو) + 2 لیتر FULL.UP (فول.آپ) در 1000 لیتر استفاده کرد.
  مرحله آخر ( 2 تا 3 روز قبل از برداشت) :
  3 لیتر K.MITO (کامیتو) + 2 لیتر CAL.UP (کال.آپ)+ یک لیتر FULL.UP (فول.آپ) در 1000 لیتر آب

   

  لازم به ذکر است جهت بهره وری بهینه از توصیه های غذایی ، حتما با کارشناسان گروه تولیدی ZAEEM مشورت فرمایید.

   

  برنامه غذایی گوجه فرنگی 2