Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

  gandom

  جهت انجام بذرمال از یک لیتر BLOOM.SET (بلوم.ست) + 5 لیتر آب برای 200 تا 250 کیلو گرم بذر استفاده گردد.

  پنجه زنی :


  جهت آبیاری در این مرحله از 2 کیسه (10-50-10+TE) N-P-K + 5 لیتر N.UP (اِن.آپ) + 2 لیتر BLOOM.SET (بلوم.ست) و 2 کیلو Hu farm(هیوفارم) استفاده شود.
  بهتر است در محلول پاشی این مرحله از 2 لیتر TOP MACRO (تاپ ماکرو) به همراه 2 لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس)، یا (1 کیلو آمینو اسپارک) استفاده شود.

  زمان رفتن به غلاف :


  2 کیسه سولفات پتاسیم + 3 لیتر BLOOM.SET (بلوم.ست) + 2 کیسه (20-20-20+TE) N-P-K در 1000 لیتر آب آبیاری
  محلول پاشی در دوره غلاف رفتن گندم : 3 لیتر K.MITO (کامیتو) + 2 لیتر BLOOM.SET (بلوم.ست) + 2 لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس) + 1 لیتر TOP MACRO تاپ ماکرو در 1000 لیتر آب.

  مرحله به خوشه رفتن :


  جهت آب آبیاری 2 کیسه (12-12-36+TE) N-P-K + 2 کیلو Hu farm (هیوفارم) + 3 لیتر CAL.UP (کال.آپ) استفاده شود.
  محلول پاشی : 3 لیتر K.MITO (کامیتو) + 2 لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس)

  لازم به ذکر است جهت بهره وری بهینه از توصیه های غذایی ، حتما با کارشناسان گروه تولیدی ZAEEM مشورت فرمایید.

  برنامه غذایی گندم 2