Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

  Beetroot2

  - در اولین آبیاری : 2 لیتر PRIME(پریم) + یک کیسه (10-52-10+TE) N-P-K + یک گالن 5 لیتری SAL.STOP (سال.استاپ)
  2- در دومین آب آبیاری : 2 لیتر K-MITO.P (پتاسیم فسفیت) + 2 لیتر N.UP (اِن.آپ) + 2 لیتر FULL.UP (فول.آپ)
  • عملیات وجین و تنک کردن انجام شود .
  3- N.UP ( اِن.آپ ) 3 لیتر + ) FULL.UPفول.آپ) 2 لیتر در هکتار

   

  زمانی که بوته خوب رشد کرد و سطح زمین را پر نمود :


  4- سه لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس) در 1000 لیتر آب محلول پاشی روی برگ ها
  5- N.UP (اِن.آپ) 3 لیتر + ) FULL.UPفول.آپ) 2 لیتر + یک کیسه (20-20-20+TE) N-P-K
  6- یک هفته بعد : 2 لیتر N.UP (اِن.آپ) + نیم کیلو Boral Farm(بورال فارم) + 2 لیتر FULL.UP (فول آپ)
  7- یک هفته بعد : 5 لیتر K.MITO (کامیتو) + یک گالن 5 لیتری SAL.STOP (سال.استاپ) + نیم کیلو Boral Farm (بورال فارم)
  8- یک هفته بعد : 3 لیتر K.MITO (کامیتو) + 2 لیتر CAL.UP (کال.آپ ) + 2 لیتر FULL.UP (فول.آپ)
  9- مرحله آخر : 20روز قبل از برداشت 3 لیتر K.MITO ( کامیتو) + 2 کیسه سولفات پتاسیم
  لازم به ذکر است جهت بهره وری بهینه از توصیه های غذایی ، حتما با کارشناسان گروه تولیدی ZAEEM مشورت فرمایید.

  برنامه غذایی چغندر 2