Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

  peste

  مرحله اول


  قبل از باز شدن گل های نر و ماده : 2 لیتر BLOOM.SET (بلوم.ست) + یک لیتر FULL.UP (فول.آپ) + 2 لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس) در 1000 لیتر آب جهت یک هکتار

   

  مرحله دوم


  بعد از ریختن گل نر و ماده قبل از ظهور میوه : 2 کیسه N-P-K (20-20-20+TE) + 2 لیتر SAL.STOP (سال.استاپ) جهت یک هکتار

   

  مرحله سوم


  زمان تشکیل میوه (ارزنوک) : 3 لیتر K.MITO (کامیتو) + دو لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس) + یک کیسه سولفات پتاسیم

   

  مرحله چهارم


  زمان تشکیل پوست صدفی : 2 لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس) + 2 لیتر CAL.UP (کال.آپ) + 2 لیتر K.MITO (کامیتو)

   

  مرحله پنجم


  تشکیل مغز : 3 لیتر K.MITO (کامیتو) + 2 لیتر CAL.UP (کال.آپ) + 2 لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس)

   

  مرحله ششم


  مرحله آخر : بعد از برداشت محصول و قبل از وقوع خزان 3 لیتر BLOOM.SET (بلوم.ست) در هکتار + 5 لیتر SAL.STOP (سال.استاپ)

  لازم به ذکر است جهت بهره وری بهینه از توصیه های غذایی ، حتما با کارشناسان گروه تولیدی ZAEEM مشورت فرمایید.

  Cardiology Procedures