Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

  felfeldolme1

  در اولین آب بعد از کشت :


  در این مرحله استفاده از 3 کیسه (10-52-10+TE) N-P-K + 2 لیتر PRIME (پریم) + 3 لیتر SAL.STOP (سال.استاپ) پیشنهاد می گردد.

   

  مرحله چهار برگی :


  آب آبیاری : 2 کیسه (10-52-10+TE) N-P-K + 2 لیتر BLOOM.SET (بلوم.ست) + 3 لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس)
  در محلول پاشی دوره چهار برگی استفاده از 2 لیترPRIME (پریم) به همراه 2 لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس) توصیه می گردد.

   

  بعد از دوره چهار برگی :


  5 لیتر N.UP (اِن.آپ) + 2 کیسه (20-20-20+TE) N-P-K جهت آب آبیاری

   

  زمان گلدهی :


  2 لیتر BLOOM.SET (بلوم.ست) + یک کیسه سولفات پتاسیم + یک لیترPRIME (پریم) + 3 لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس) در آب آبیاری به همراه 2 لیتر FULL.UP (فول.آپ)

   

  بعد از تشکیل میوه :


  2 کیسه (12-12-36+TE) N-P-K+ 3 لیتر N.UP (اِن.آپ) + 2 لیتر CAL.UP (کال.آپ)
  در محلول پاشی زمان ظهور میوه 3 لیتر K.MITO (کامیتو) + 2 لیتر FULL.UP (فول.آپ) + 2 لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس) پیشنهاد می گردد.

  لازم به ذکر است جهت بهره وری بهینه از توصیه های غذایی ، حتما با کارشناسان گروه تولیدی ZAEEM مشورت فرمایید.

  برنامه غذایی فلفل دلمه 2