Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

  sibzamini

  با توجه به اینکه جوانه زنی و سبز شدن سیب زمینی به زمان بیشتری نسبت به سایر گیاهان نیاز دارد پیشنهاد می شود از کود NOBEL (نوبل) به مقدار 2 گالن در هکتار و یا کود N.UP به مقدار 5 لیتر در هکتار استفاده شود.
  هنگام کشت و در زمان اماده سازی زمین استفاده از 3 کیسه سولفات پتاسیم به همراه 2 لیتر PRIME (پریم) + 3 لیتر SAL.STOP(سال.استاپ) پیشنهاد می گردد.
  معمولاً در خاک های موجود در کشور کمبود کلسیم وجود ندارد اما به سختی در دسترس غده ها قرار می گیرد و این موضوع سبب کاهش مدت زمان انبارداری می گردد.
  لذا به منظور تامین کلسیم مورد نیاز غده ها استفاده از CAL.UP(کال.آپ) به میزان 3 لیتر در هکتار تجویز می گردد. در جهت افزایش نشاسته و سنگین شدن محصولات سیب زمینی استفاد ه از 3 لیتر K.MITO (کامیتو) به همراه 2 لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس) و 2 لیتر FULL.UP ( فول.آپ) پیشنهاد می گردد.
  لازم به ذکر است جهت بهره وری بهینه از توصیه های غذایی ، حتما با کارشناسان گروه تولیدی ZAEEM مشورت فرمایید.

  سیب زمینی 2