Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

  1

  مرحله اول:


  بعد از برداشت میوه و قبل از ورود به زمستان گذرانی :
  5/1لیتر BLOOM.SET (بلوم.ست) + 2 لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گروس) در 1000 لیتر آب به صورت محلول پاشی استفاده شود.
  در این فصل توصیه می گردد جهت ایجاد عایق حرارتی و ایجاد گرمای مناسب در زمستان هیومیک گرانوله پتاسیم دار چالکود شود.

   

  مرحله دوم :


  قبل از شکوفه در زمان تورم جوانه ها :
  2 لیتر BLOOM.SET (بلوم.ست) + 2 لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گروس) + 3 لیتر TOP.MACRO (تاپ.ماکرو) در هکتار مورد استفاده قرار گیرد.

   

  مرحله سوم :


  زمان ظهور میوه : (ابتدای شکل گیری) :
  2 لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گروس) + 3 لیتر TOP.MACRO (تاپ.ماکرو) + 1 لیترN.UP (اِن.آپ) + 2 کیلو FERROUS (فِروس) در هکتار

   

  مرحله چهارم :


  زمان رشد و رنگ گیری میوه :
  3 لیتر K.MITO (کامیتو) + 3 لیتر TOP.MACRO (تاپ.ماکرو)

   

  مرحله پنجم :


  دو هفته قبل از برداشت :
  3 لیتر K.MITO کامیتو + 2 لیتر CAL.UP (کال.آپ) به صورت محلول پاشی و 2 کیسه سولفات پتاسیم به همراه 5 لیتر SAL.STOP (سال.استاپ) در هکتار به همراه آب و آبیاری.

  sib2

  4