Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

  zorat

  در اولین آب بعد از کشت 3 لیترPRIME (پریم) به همراه 2 کیسه (10-52-10+TE) N-P-K در هر هکتار استفاده شود.

   

  مرحله چهار برگی :


  جهت آب آبیاری 2 لیتر BLOOM.SET (بلوم.ست) + 2 کیسه (10-52-10+TE) N-P-K + 5 لیتر N.UP (اِن.آپ).
  جهت محلول پاشی استفاده از 3 لیتر PRIME (پریم) + 2 لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس) و 2 لیتر BLOOM.SET (بلوم.ست) پیشنهاد می گردد.

   

  بعد از چهار برگی تا قبل از تشکیل گرز :


  2 کیسه سولفات پتاسیم + 3 لیتر BLOOM.SET (بلوم.ست) + 5 لیتر SAL.STOP(سال.استاپ) و 2 کیسه (20-20-20+TE) N-P-K در هر هکتار

   

  زمان تشکیل گرز تا برداشت :


  جهت آب آبیاری 2 کیسه سولفات پتاسیم + 2 لیتر BLOOM.SET (بلوم.ست) + 3 لیتر CAL.UP (کال.آپ) در هر هکتار
  در محلول پاشی زمان تشکیل گرز استفاده از 4 لیتر K.MITO (کامیتو) + 2 لیتر BLOOM.SET (بلوم.ست) + 2 لیتر AMINO.GROWTH (آمینو.گِروس) پیشنهاد می گردد.

  لازم به ذکر است جهت بهره وری بهینه از توصیه های غذایی ، حتما با کارشناسان گروه تولیدی ZAEEM مشورت فرمایید.

  برنامه غذایی ذرت 2